Agricultura, ramaderia i pesca

Un camp valencià sostenible i de futur

 1. #526

  Promourem un lobby valencià permanent a Brussel·les que defense l’agricultura valenciana davant la UE.

 2. #527

  Garantirem el pagament de preus justos als productors agraris amb el desenvolupament d’un càlcul dels costos efectius dels productes.

 3. #528

  Crearem ajudes directes al sector agrari per a pal·liar els costos socials i econòmics dels efectes adversos de l’emergència climàtica, els moviments especulatius de la terra o la volatilitat dels mercats.

 4. #529

  Simplificarem la tramitació de subvencions i de permisos d’activitat dels sectors agropecuari, pesquer i silvícola per a facilitar-ne l'obtenció.

 5. #530

  Lluitarem contra la competència deslleial i difondrem la importància de consumir productes de proximitat.

 6. #531

  Incentivarem la creació de centres públics de transformació de productes per a la seua distribució i venda (escorxadors, obradors i envasadores).

 7. #532

  Fomentarem explotacions sostenibles i viables sense especulació mitjançant el suport a cooperatives, empreses d'economia social i xarxes agrícoles i ramaderes.

 8. #533

  Desenvoluparem programes de gestió agrícola col·lectiva i compartida i de compra pública de maquinària agrícola mancomunada.

 9. #534

  Continuarem millorant la gestió de l’IInstitut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) com a eina per a la transformació i la resiliència del camp valencià front a catàstrofes fitosanitàries, canvi climàtic o necessitats de reordenació varietal.

 10. #535

  Avançarem la transició de la ramaderia extensiva cap a la producció ramadera ecològica.

 11. #536

  Establirem un pla per a la detecció, la limitació i l'eliminació de la contaminació generada per l'activitat agrícola i ramadera.

 12. #537

  Dissenyaren un pla de foment de la ramaderia extensiva, l’agricultura de secà, la pesca artesanal i la gestió forestal sostenible.

 13. #538

  Impulsarem una bateria de mesures de foment dels sistemes agrosilvopastorils rurals.

 14. #539

  Reactivarem les OCAPA com a oficines d’atenció i promoció del sector primari valencià.

 15. #540

  Augmentarem la dotació de les línies existents de suport a l’agricultura ecològica i de les mesures de promoció del consum dels seus productes.

 16. #541

  Facilitarem el trànsit per les vies pecuàries per a la transhumància entre diferents comunitats autònomes.

 17. #542

  Dissenyarem i aplicarem un pla de xoc de recuperació de les hortes periurbanes per a un consum de proximitat.

 18. #543

  Aprovarem una moratòria a l’obertura de noves macrogranges fins a avaluar els impactes en la salut pública, medi ambient i qualitat de l’aigua d’este tipus d’instal·lacions.

 19. #544

  Impulsarem plans d’adaptació i mitigació de l’activitat agrícola al canvi climàtic que incloga un millor aprofitament de recursos hídrics i la reconversió de certs cultius.

 20. #545

  Promourem les varietats agrícoles tradicionals i autòctones més adaptades al canvi climàtic.

 21. #546

  Afavorirem el diàleg entre el sector apícola i el citrícola per a fomentar les varietats no susceptibles a la pinyolada i establirem ajudes agroambientals pels serveis de pol·linització que ofereix l’apicultura.

Relleu generacional, democratització i suport a professionals

 1. #547

  Implantarem una renda agrària per a incorporar professionals, especialment joves, a l’agricultura i garantir el relleu generacional al camp.

 2. #548

  Potenciarem un camp valencià on l’activitat agrària siga més prospera, sense especulacions, amb terres més accessibles i reducció de l'abandonament.

 3. #549

  Organitzarem eleccions agràries obertes a la participació per tal d’empoderar la societat civil i del sector agrari i elaborarem un pla de reactivació dels Consells Agraris.

 4. #550

  Seguirem donant suport i treballant amb els Grups d’Acció Local LEADER, els Grups d’Acció Local Pesquers, els Consells de les Denominacions d’Origen Protegides i de les Indicacions Geogràfiques protegides.

 5. #551

  Potenciarem els plans agraris locals amb ajudes directes, creació de bancs les terres i promoció dels productes locals per al consum i restauració.

 6. #552

  Crearem un programa de compra pública de terres agrícoles, pastures i muntanyes abandonades per tal d’oferir-les en lloguer reduït o en cessió d’ús a persones joves i promoure el relleu generacional.

 7. #553

  Potenciarem un programa de foment i prestigi de la FP Agrària.

 8. #554

  Afavorirem l'accés de la joventut al món agrari vinculant la Formació Professional en matèria agrícola amb la producció local i desenvolupant borses de treball jove específiques.

 9. #555

  Augmentarem la inspecció de treball per a lluitar contra l'explotació al camp valencià.

 10. #556

  Visibilitzarem i reconeixerem el treball de les dones dels sectors del camp i de la mar.

 11. #557

  Garantirem l'exercici del dret a la titularitat compartida de les explotacions agràries per part d'agricultores i ramaderes, armadores i xarxeres.

 12. #558

  Prioritzarem les dones titulars d'expedients d'explotacions agràries en les ajudes al desenvolupament rural.