Aigua

 1. #722

  Aprovarem la Llei Valenciana de l’Aigua per a blindar l’accés a l’aigua potable com a Dret Humà.

 2. #723

  Donarem suport als ajuntaments per a gestionar directament el cicle urbà de l’aigua i per a millorar la supervisió de les concessions amb empreses privades.

 3. #724

  Reactivarem l’Observatori Ciutadà del Cicle Urbà de l’Aigua com òrgan consultiu, de participació ciutadana i de deliberació.

 4. #725

  Millorarem l’eficiència de les xarxes de proveïment i sanejament d'aigua i reforçarem la depuració i reutilització.

 5. #726

  Millorarem la transparència a disposició de les persones usuàries en la informació relativa a la qualitat de l’aigua potable.

 6. #727

  Actualitzarem la normativa per detectar ràpidament les desviacions tarifàries i l'especulació amb l’aigua de consum.

 7. #728

  Promourem una gestió mancomunada de la gestió del cicle urbà de l'aigua.

 8. #729

  Posarem en marxa un pla plurianual per a renovar i ampliar les xarxes d’abastiment, clavegueram i depuració d'aigües.

 9. #730

  Garantirem una bona salut i aprofitament sostenible de l’aigua en rius, llacs, zones humides, estuaris, aigües costaneres i aqüífers.

 10. #731

  Potenciarem la prevenció de riscos d’inundacions en nuclis urbans través de solucions naturals.

 11. #732

  Millorarem el coneixement sobre aquïfers i aigues subterrànies per a garantir la seua sostenbilitat.

 12. #733

  Reivindicarem els recursos hídrics necessaris vinculats al transvasament Tajo-Segura i avançarem en alternatives i usos adaptats als escenaris de canvi climàtic.

 13. #734

  Reclamarem els cabals ecològics necessaris per tal de garantir el bon estat dels nostres rius i zones humides.

 14. #735

  Millorarem les infraestructures i pràctiques de reg, garantint un ús eficient dels recursos hídrics.

 15. #736

  Potenciarem la reutilització de les aigües regenerades, la dessalació d’aigua marina i la desalobració d’aigües salobres utilitzant energies renovables.