Bon govern

Gestió ètica

 1. #786

  Continuarem donant preferència a la titularitat pública i la gestió directa de tots els serveis públics.

 2. #787

  Elaborarem una llei que regule els processos de reversió de serveis per a la seua gestió pública directa i definisca les condicions per a la subrogació del personal.

 3. #788

  Impulsarem la gestió pública de la neteja, cuina i bugaderia dels centres públics.

 4. #789

  Prohibirem que els grups empresarials amb activitat, seu o comptes en paradisos fiscals puguen contractar amb la Generalitat.

 5. #790

  Estudiarem la viabilitat per a fer una transició dels comptes de la GVA cap a bancs i cooperatives, en coherència amb la responsabilitat social.

 6. #791

  Impulsarem un Fòrum Social per a actualitzar el Codi de Bon Govern.

 7. #792

  Aprovarem una llei del sector públic valencià per a optimitzar-lo i buscarem una gestió àgil, transparent i eficient.

 8. #793

  Continuarem impulsant la cultura de la qualitat en l'administració i el sector públic, així com una administració més amable i accessible per a totes les persones.

 9. #794

  Crearem l'Agència Valenciana de Protecció de Dades.

Gestió de proximitat

 1. #795

  Garantirem l’atenció presencial sense cita prèvia a totes les administracions valencianes.

 2. #796

  Farem una administració propera i amable amb la figura de les Oficines itinerants d'Atenció Ciutadana.

 3. #797

  Millorarem els horaris d’atenció de les oficines presencials d’atenció ciutadana.

 4. #798

  Apostarem per l'administració electrònica i assistència virtual per a facilitar tràmits i informació administrativa.

 5. #799

  Crearem un nou portal PROP per a una atenció ciutadana completa que compte amb una APP com a porta d’entrada de la ciutadania a l’administració digital.

 6. #800

  Impulsarem mecanismes d’assistència en la tramitació i l’administració digital per a les persones afectades per l'escletxa digital.

 7. #801

  Facilitarem l'accés a l'administració amb la simplificació de la documentació i el llenguatge de l'administració.

 8. #802

  Millorarem les condicions i els requisits per al personal d’atenció directa a la ciutadania, inclosa la competència lingüística.

 9. #803

  Avançarem en la prestació de serveis proactius i personalitzats en un model d’administració digital basada en la governança de les dades.

 10. #804

  Garantirem l’accessibilitat a la comunicació mitjançant intèrprets de llengua de signes a les administracions públiques.

 11. #805

  Continuarem millorant l’espai GVA Oberta per a renovar-ne la usabilitat i facilitant l'accessibilitat del portal.

 12. #806

  Impulsarem la publicació d’un pla de govern de la legislatura amb el qual retre comptes periòdicament en GVA Oberta.

 13. #807

  Crearem una xarxa d'estudis de transparència i govern obert per tal de generar un marc en el qual hi haja una major coordinació.

 14. #808

  Col·laborarem i compartirem ferramentes de govern obert amb les entitats locals per a fomentar la transparència.

 15. #809

  Crearem l’Institut Valencià d’Avaluació de Polítiques Públiques, per tal d’impulsar l’avaluació de les polítiques públiques en totes les administracions valencianes.

Més democràcia a les eleccions

 1. #810

  Reformarem la llei electoral per a fer-la més democràtica, moderna i representativa, augmentant-ne la proporcionalitat.

 2. #811

  Els diputats i diputades no podran ser membres de corporacions locals, els integrants dels gabinets del Consell, les persones que ocupen la presidència o direccions generals d'una caixa d'estalvis o les autoritats portuàries nomenades per la GVA .

Funció pública

 1. #812

  Potenciarem l'IVAP per a que siga l'òrgan encarregat de gestionar la funció pública, incloent la selecció, formació i actualització del personal de l'Administració de la Generalitat.

 2. #813

  Revisarem les taxes de reposició per a dotar els serveis públics del personal necessari i oferir un servei de qualitat.

 3. #814

  Crearem un sistema públic de preparació d'oposicions per facilitar que qualsevol persona puga preparar-les independentment de la seua situació econòmica.

 4. #815

  Promourem la reserva del mateix lloc de treball durant tres anys en el cas d'excedència voluntària d'una persona treballadora per a la cura d'una persona de la seua unitat familiar al seu càrrec.

 5. #816

  Optimitzarem l’organització de la funció pública adscrivint el personal educador a Educació, el personal sanitari en centres de dia i residències a Sanitat i el personal de treball social als hospitals a Serveis Socials.

 6. #817

  Simplificarem les escales funcionarials i la reducció de les diferències de sou entre els grups funcionarials en un màxim d’1 a 3.

 7. #818

  Agilitzarem la possibilitat del pas voluntari del funcionariat d’una administració a una altra.

 8. #819

  Seguirem incrementant els permisos de criança en l'administració pública fins a les 24 setmanes i diferenciarem entre la baixa laboral de recuperació per embaràs i part i els permisos per criança.

 9. #820

  Implementarem un permís de dol perinatal remunerat per a les persones progenitores i un acompanyament professional biopsicosocial.

 10. #821

  Ampliarem el temps destinat a les mesures de flexibilització i reducció de jornada per cuidar de persones a càrrec per al gènere infrarepresentat fins que hi haja una igualtat real en el temps dedicat a aquestes mesures.

 11. #822

  Assegurarem en l’accés a llocs de treball que el nombre d’anys d’exercici professional exigit en la carrera professional vompute el temps de permís de maternitat i de lactància com a experiència laboral.

 12. #823

  Reclamarem l'eliminació de l'administració perifèrica de l'Estat al nostre territori amb el traspàs a la Generalitat de les seues competències.

 13. #824

  Continuarem amb l'impuls de l'estabilització del personal empleat públic acabant amb la precarietat a la funció pública.

 14. #825

  Continuarem amb el canvi de sistema de selecció del personal funcionari de carrera a un de selecció de talent.

 15. #826

  Continuarem garantint una planificació estratègica de les ofertes d'ocupació pública.

 16. #827

  Continuarem amb el desenvolupament de la llei de funció pública per tal de millorar la qualitat de la prestació dels serveis públic, agilitzar els procediments, garantir l’adequada i ràpida cobertura dels llocs de treball de l’Administració.

 17. #828

  Aprovarem programes de lluita contra l’escletxa salarial per qüestions de gènere en l’administració pública amb la realització d’auditories salarials i l’homologació de les classificacions de llocs de treball.

 18. #829

  Aprovarem protocols per a millorar l’accés i la integració en l’administració pública de persones amb discapacitat o diversitat funcional.