Canvi climàtic

Adaptació al canvi climàtic

 1. #637

  Aprovarem el Pla Valencià Integrat d’Energia i Canvi Climàtic per a mitigar les emissions amb pressupostos de carboni, per a adaptar-nos als escenaris climàtics futurs i per a conscienciar a la ciutadania.

 2. #638

  Elaborarem l’Estratègia Valenciana de Transició Justa per a no deixar ningú enrere front al canvi climàtic.

 3. #639

  Crearem un inventari anual d’emissions i escenaris climàtics futurs amb impactes territorialitzats.

 4. #640

  Impulsarem el registre de canvi climàtic on les empreses hauran de registrar la seua petjada de carboni i establir plans de reducció.

 5. #641

  Mesurarem les emissions de les indústries en temps real a través d'un sistema de meta-dades.

 6. #642

  Reforçarem la inspecció ambiental per tal de garantir una adequada protecció del medi ambient i de sancionar les males pràctiques.

 7. #643

  Inclourem la perspectiva climàtica en la redacció de plans, estratègies i projectes.

 8. #644

  Afavorirem la conscienciació sobre el consum responsable amb la creació del registre de petjada hídrica.

 9. #645

  Posarem en marxa una xarxa de refugis climàtics per a situacions climatològiques extremes.

 10. #646

  Implantarem nous impostos verds perquè les empreses més contaminants aporten més per a reduir les emissions.

 11. #647

  Reforçarem la resposta als impactes i riscos climàtics per a les zones costaneres.

Participació ciutadana en el repte climàtic

 1. #648

  Constituirem una Assemblea Ciutadana pel Clima perquè la ciutadania decidisca les mesures a posar en marxa front l’emergència climàtica.

 2. #649

  Posarem en marxa l’Agència Valenciana de Canvi Climàtic per a executar les polítiques climàtiques.

 3. #650

  Establirem un comité de persones expertes per a l’assessorament en la transició de model ecològic.

 4. #651

  Donarem suport financer i tècnic als municipis per a adaptar-se al canvi climàtic.