Desenvolupament rural

 1. #570

  Posarem en marxa una Renda Rural per a municipis en risc de despoblament.

 2. #571

  Desplegarem la Llei Integral de Mesures contra el Despoblament per tal de garantir els serveis de la població rural.

 3. #572

  Crearem un fons específic per a generar oportunitats laborals en municipis en despoblament.

 4. #573

  Reconeixerem i visibilitzarem les dones que treballen a l’espai rural i en fomentarem la participació en l’activitat econòmica a l’espai rural.

 5. #574

  Defensarem un model d’implantació d’energies renovables subordinat al desenvolupament rural a través de mecanismes de redistribució o compensació per l’ús del territori.

 6. #575

  Promourem processos de concentració parcel·lària perquè les plantes renovables s’ubiquen en llocs adequats amb participació i diàleg de la ciutadania.

 7. #576

  Fomentarem comunitats energètiques adaptades a la realitat i els recursos naturals del món rural.

 8. #577

  Incentivarem la residència al món rural amb el manteniment de serveis públics als pobles i amb reduccions d'impostos.

 9. #578

  Desenvoluparem borses de treball jove en zones rurals per a ocupacions relacionades amb el treball agrícola, el manteniment del camp i la rehabilitació de cases buides.

 10. #579

  Crearem incentius específics per a la relocalització d’ocupació pública en zones rurals amb millores retributives o mesures de corresponsabilitat.

 11. #580

  Impulsarem el desplegament de la fibra òptica en les zones rurals.

 12. #581

  Afavorirem en les ajudes els projectes de creació i millora d’empreses ubicats en zones rurals i en despoblament.

 13. #582

  Posarem en marxa un programa de compra pública i cessió de sòl industrial a empreses que s’ubiquen en zones rurals.

 14. #583

  Crearem borses mancomunades de treball públic específic per als municipis rurals i d’interior.

 15. #584

  Posarem en marxa un nou servei d’oficines públiques de serveis comarcals .

 16. #585

  Desenvoluparem un nou mapa d’oficines i llocs de treball públics d’organismes de la Generalitat Valenciana en municipis rurals.

 17. #586

  Fomentarem la consecució de la plena participació de les dones del món rural en els òrgans de direcció d'empreses i associacions.

 18. #587

  Donarem suport a les iniciatives liderades per dones vinculades al medi rural.

 19. #588

  Establirem incentius fiscals i afavorirem l'accés al crèdit per a les dones que posen en marxa un negoci en el medi rural.