Educació

Sistema educatiu

 1. #85

  Farem totalment gratuïta l’educació a partir d’1 any.

 2. #86

  Incrementarem l’oferta d'educació gratuïta de 2 anys als centres educatius públics.

 3. #87

  Dotarem de personal educador a totes les aules de 2 anys.

 4. #88

  Consolidarem la gratuïtat de llibres de text en Primària, Secundària i Batxillerat.

 5. #89

  Implantarem la gratuïtat dels llibres de text en Formació Professional.

 6. #90

  Farem gratuïts els menjadors escolars a tots els centres públics.

 7. #91

  Implantarem un Bo Material Escolar per a la compra de material per a tot l'alumnat amb menys recursos.

 8. #92

  Garantirem activitats extraescolars gratuïtes a tot l'alumnat de centres mantinguts amb fons públics.

 9. #93

  Reduirem la ràtio d'alumnat per aula, especialment en Secundària i Batxillerat.

 10. #94

  Invertirem més de 1.000 milions d'euros per a la construcció, ampliació, millora i autonomia energètica dels centres educatius.

 11. #95

  Construirem més de 100 centres educatius en la pròxima legislatura.

 12. #96

  Obrirem noves Escoles Rurals i ajudarem a arrelar la població al seu territori.

 13. #97

  Garantirem el transport escolar gratuït a l'alumnat de Batxillerat i Formació Professional que hagen de desplaçar-se als centres de referència.

 14. #98

  Instal·larem plaques fotovoltaiques a tots els centres educatius.

 15. #99

  Reduirem l'abandonament escolar primerenc (conegut com a «fracàs escolar») a menys del 10%.

Aposta per la inclusió educativa

 1. #100

  Posarem en marxa un programa per a la reducció de conductes autolesives de l’alumnat i de millora de la seua salut mental.

 2. #101

  Crearem la XAT (Xarxa d'Ajuda Tecnològica), un servei de préstec gratuït de dispositius portàtils per a tot l'alumnat.

 3. #102

  Desenvoluparem una estratègia integral contra la segregació escolar promovent la incorporació de l’alumnat vulnerable a diferents centres educatius amb l'acompanyant de l’atenció sociocultural i socioeconòmica de les seues famílies.

 4. #103

  Garantirem l'atenció educativa domiciliària per a l'alumnat amb malalties greus a partir dels 3 anys.

 5. #104

  Millorarem l'educació als barris amb més problemes treballant junts escola, famílies i associacions culturals perquè l'alumnat estiga més integrat i no deixe els estudis.

 6. #105

  Potenciarem la inclusió de xiquets, xiquetes i adolescents sense families i garantirem la seua educació, l'oci, la cultura i la formació laboral.

 7. #106

  Implementarem plans de reforç educatiu per a reduir la repetició de curs.

 8. #107

  Desenvoluparem formació i assessorament a equips docents sobre pràctiques pedagògiques alternatives a la repetició escolar.

 9. #108

  Dotarem a totes les escoles de patis coeducatius que afavorisquen la inclusió de l'alumnat.

 10. #109

  Augmentarem les plantilles de personal per a la inclusió educativa i l’acompanyament de l’alumnat.

 11. #110

  Consolidarem el programa Jove Oportunitat d’acompanyament i empoderament de persones joves que han abandonat els estudis.

 12. #111

  Elaborarem plans per a aturar l'assetjament i el ciberassetjament escolar.

 13. #112

  Oferirem formació bàsica de primers auxilis als centres educatius.

Innovació en l'educació

 1. #113

  Treballarem la fotografia, creació de podcast i elaboració de notícies en les escoles.

 2. #114

  Crearem un Pla de Competència Digital per a alumnat, professorat i famílies que ensenye a utilitzar les eines digitals de manera responsable i segura.

 3. #115

  Crearem espais de participació educativa de barri als centres educatius perquè es convertisquen en punts de trobada juvenil, familiar, comunitària i associativa.

 4. #116

  Potenciarem l'associacionisme estudiantil en els centres d'educació secundària i en l'àmbit universitari.

 5. #117

  Facilitarem la participació de l’alumnat en els processos d’avaluació dels plans d’estudi.

 6. #118

  Crearem una assignatura d'educació financera per tal que l'alumnat conega el sistema econòmic i puga consumir de manera conscient.

 7. #119

  Crearem un aula d'aprenentatge perquè l'alumnat conega els seus drets laborals.

 8. #120

  Crearem plans d'educació ambiental i sensibilització en la lluita contra el canvi climàtic en totes les etapes educatives.

 9. #121

  Fomentarem una educació més personalitzada perquè cada alumne i alumna desenvolupe les seues habilitats i fortaleses i trie els seus itineraris formatius.

 10. #122

  Ampliarem la xarxa de centres que disposen de Batxillerat de Música i Arts Escèniques.

 11. #123

  Millorarem el finançament de les biblioteques escolars i programarem activitats de foment de la lectura.

Educació igualitària i diversa

 1. #124

  Eliminarem tots els concerts educatius en aquells centres que discriminen per raó de gènere.

 2. #125

  Visibilitzarem a les dones en la ciència, les arts, els esports o la literatura en el currículum.

 3. #126

  Formarem al personal docent en prevenció i detecció de la violència de gènere, foment de la coeducació i de la diversitat emocional i sexual en l’aula.

 4. #127

  Afavorirem el treball de la Xarxa Valenciana d’Igualtat als centres educatius en matèria d’igualtat i drets de les dones.

 5. #128

  Garantirem que la coeducació continue integrant-se de manera transversal en el sistema educatiu valencià.

 6. #129

  Seguirem fomentant la formació i professionalització de la figura de coordinació d’igualtat en cada centre.

 7. #130

  Realitzarem campanyes educatives en matèria menstrual amb repartiment de productes com ara la copa menstrual.

 8. #131

  Assegurarem que les adquisicions de llibres i altres materials de les biblioteques escolars es facen amb perspectiva feminista, on les dones siguen referents.

 9. #132

  Crearem un Pla per a promoure una sexualitat saludable i prevenir la violència masclista i sexual, que aborde temes com la diversitat, la seguretat en les relacions sexuals, els bons tractes i la igualtat de gènere.

 10. #133

  Impulsarem activitats adaptades a totes les etapes educatives de promoció de la diversitat afectiva i sexual, d'expressió i d'identitat de gènere per tal de crear un clima de plena convivència lliure de discriminació a les aules per al col·lectiu LGTBIQ+.

 11. #134

  Abordarem de forma adaptada totes les etapes educatives en matèria d'igualtat de gènere, lliure de rols i clixés, dotant l'alumnat de ferramentes per a una veritable tolerància zero amb el masclisme.

Personal docent

 1. #135

  Augmentarem any a any les plantilles docents al servei de l'educació valenciana.

 2. #136

  Seguirem convocant oposicions per tal d'ampliar i consolidar les plantilles de personal docent.

 3. #137

  Adscriurem a Educació el personal educador per a millorar la gestió de les seues adjudicacions i substitucions.

 4. #138

  Incentivarem les llicències del professorat, en períodes de 3 a 12 mesos, per a la investigació acadèmica i per a l'estudi i perfeccionament de la pràctica docent.

 5. #139

  Millorarem les condicions laborals dels i les Educadores d'Educació Especial amb la reclassificació de la seua categoria al grup B.

Plurilingüisme

 1. #140

  Treballarem de la mà dels centres i dels assessors i assessores de plurilingüisme en l’augment del percentatge d'ensenyament en valencià.

 2. #141

  Ampliarem l’oferta de recursos per a l’aprenentatge de llengües estrangeres per tal de garantir el dret de la població adulta a la formació al llarg de la vida.

 3. #142

  Augmentarem progressivament la presència de llengües estrangeres al dia a dia de l'alumnat prioritzant les habilitats orals i de conversa de l'alumnat.

 4. #143

  Fomentarem l'ensenyament d'altres llengües a partir de l'inici de l'escolarització, amb un èmfasi especial en l'aprenentatge de l'anglés.

 5. #144

  Incorporarem un major ús del valencià als cicles Formatius de Formació Professional.

 6. #145

  Generalitzarem i ampliarem la xarxa d'auxiliars de conversa, nadius de països de parla anglesa, als centres de Formació Professional.

Formació Professional

 1. #146

  Crearem un programa de Beques Salari per a l'alumnat de Formació Professional i continuarem augmentant les beques a la Formació Professional.

 2. #147

  Crearem un hivernacle d'empreses dirigit a l'alumnat de Formació Professional que vulga emprendre projectes empresarials vinculats al model econòmic valencià i sectors de futur.

 3. #148

  Millorarem la igualtat de gènere a través de ajudes i beques que tinguin en compte la perspectiva de gènere als cicles formatius d'FP, per tal de combatre les desigualtats al món laboral.

 4. #149

  Crearem onze nous Centres Integrats de Formació Professional.

 5. #150

  Augmentarem plantilles docents i ampliarem la Formació al Professorat de Formació Professional.

 6. #151

  Fomentarem la Formació Professional com una opció d'alta qualificació professional a través de campanyes, fires, congressos i jornades.

 7. #152

  Crearem un títol oficial en el marc de la Formació Professional per a formar tècnics en pirotècnia.

 8. #153

  Prepararem programes específics de Formació Professional per a garantir el relleu generacional en oficis tradicionals.

 9. #154

  Dissenyarem i posarem en marxa una nova Estratègia Valenciana de Formació Professional Dual.

 10. #155

  Promourem la creació d'un programa d'intercanvi internacional per a la Formació Professional.

 11. #156

  Crearem aules mòbils autoritzades per impartir cursos i tallers de formació professional per a l'ocupació destinades als municipis més xicotets.

 12. #157

  Coordinarem els diferents models de Formació Professional per tal de millorar la inserció laboral dels titulats i les titulades.

Universitats

 1. #158

  Posarem en marxa un nou sistema de taxes universitàries relacionat directament amb els ingressos de forma progressiva.

 2. #159

  Facilitarem el fraccionament del pagament de matrícules universitàries fins a nou mensualitats.

 3. #160

  Ampliarem les beques d'estudis universitaris i beques salari, per assegurar que cap persona jove haja d'abandonar els estudis per la seua situació econòmica.

 4. #161

  Ampliarem i millorarem les beques per a estudis de postgrau, màster i investigació lligats a la universitat, vinculant-les únicament a la situació socioeconòmica.

 5. #162

  Reduirem el preu de les segones i terceres matricules en assignatures.

 6. #163

  Finançarem un nou portal de gestió integrada de totes les tramitacions burocràtiques a les universitats públiques valencianes per tal d'agilitzar-les

 7. #164

  Crearem una borsa pública de pisos compartits per a l’estudiantat universitari.

 8. #165

  Obrirem residències d’estudiants públiques en les ciutats i pobles amb població jove universitària.

 9. #166

  Implementarem un programa per a la remuneració de les pràctiques curriculars en els estudis educatius.

 10. #167

  Garantirem la suficiència pressupostària de totes les universitats públiques d’acord amb la seua singularitat.

 11. #168

  Impulsarem el Consell Valencià d'Estudiants d’Universitats per a potenciar el diàleg entre l'alumnat i les institucions públiques valencianes.

 12. #169

  Establirem sistemes de garantia de qualitat de l'ensenyament universitari amb incentius i rendició de comptes del personal docent.

 13. #170

  Millorarem les beques del Programa Erasmus amb l'ampliació de l'ajuda a un temps màxim de 10 mesos.

 14. #171

  Estendrem als ensenyaments universitaris l’educació plurilingüe com a factor de competitivitat, mobilitat i ocupabilitat i com a eina per a reforçar el diàleg intercultural.

 15. #172

  Millorarem les condicions laborals del professorat associat universitari i lluitarem contra la seua precarietat laboral.

 16. #173

  Crearem programes de formació per a millorar la qualitat de la docència.

 17. #174

  Fomentarem la introducció de noves metodologies docents en l'àmbit universitari.

 18. #175

  Crearem d'un Pla d'Assessorament Sexològic per a l'alumnat universitari des d'una perspectiva basada en la igualtat de gènere, la diversitat afectiva i sexual i la promoció de pràctiques sexuals saludables i segures.

 19. #176

  Posarem en funcionament des del Centre d’Innovació i Investigació Educativa publicacions d’informes i materials sobre educació.

Ensenyaments artístics

 1. #177

  Dotarem d’autonomia l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics perquè puga desenvolupar màsters oficials propis, promoure la internacionalització dels estudis i l’estudiantat, i col·laborar amb altres institucions.

 2. #178

  Promourem que les empreses culturals, comercials i de serveis faciliten amb l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics la inserció laboral de l’estudiantat.

 3. #179

  Obrirem seccions dels conservatoris en municipis en risc de despoblament.

 4. #180

  Facilitarem que l’estudiantat de l'Institut Superior d’Ensenyaments Artístics puga dur a terme les pràctiques externes en centres dependents de l’Institut Valencià de Cultura.

 5. #181

  Expedirem els estudis dels centres de l'Institut Superior d’Ensenyaments Artístics que així ho acorden com a títols universitaris.

 6. #182

  Establirem facilitats educatives i mèrits per als i les professionals i estudiants de disciplines artístiques equiparables a les que actualment tenen els i les esportistes d’elit.