Model energètic

Accés universal i democratització

 1. #652

  Crearem una empresa pública d’energia per a produir i comercialitzar energia renovable.

 2. #653

  Desplegarem un Pla per instal·lar autoconsum en 100.000 teulades abans de 2027.

 3. #654

  Instal·larem plaques solars en el 100% dels edificis públics abans de 2030 i compartirem l'electricitat amb el veïnat

 4. #655

  Crearem una Xarxa d’Oficines per assessorar la ciutadania i explicar les ajudes en matèria de dret a l’energia, instal·lació d'auconstum i educació ambiental.

 5. #656

  Destinarem 200 milions d’euros en ajudes i beneficis fiscals a impulsar l’autoconsum, les comunitats energètiques, les cooperatives i les iniciatives públiques d’energies renovables.

 6. #657

  Posarem en marxa un lloc web amb informació sobre ajudes, instal·lació d’autoconsum en casa i creació de comunitats energètiques locals.

 7. #658

  Prioritzarem el ràpid desplegament de l’autoconsum individual i col·lectiu en entorns urbans.

 8. #659

  Oferirem solucions i assessorarem les comunitats de regants perquè aprofiten els excedents de les seues instal·lacions d’autoconsum.

 9. #660

  Facilitarem la creació de Comunitats Energètiques Locals a totes les comarques i en municipis de més de 20.000 habitants.

 10. #661

  Treballarem per acabar amb la Pobresa Energètica en col·laboració amb els serveis socials i habitatge.

 11. #662

  Promourem la cessió de sostres per a la implantació d’energies netes.

 12. #663

  Fomentarem la inclusió de persones joves en les comunitats energètiques locals per afavorir-ne la sobirania energètica.

 13. #664

  Bonificarem la instal·lació de cèl·lules fotovoltaiques per a persones menors de 35 anys.

Desplegament renovable responsable

 1. #665

  Aprovarem un mapa amb criteris tècnics i amb la participació ciutadana, per tal d’agilitzar la implantació d’energies en una ubicació racional que prioritze clarament els sòls degradats.

 2. #666

  Publicarem una planificació per aconseguir en 2050 un sistema energètic propi, descarbonitzat i autosuficient.

 3. #667

  Millorarem l'eficiència energètica de la tecnologia eòlica actual i desplegarem l’eòlica en la mar.

 4. #668

  Donarem facilitats per a la repotenciació d’instal·lacions fotovoltaiques i eòliques existents aprofitant els espais ja ocupats.

 5. #669

  Implantarem un lloc web específic per a facilitar l’accés en temps real a la informació i cartografia relativa a la tramitació de projectes d’energies renovables en sòl rústic.

 6. #670

  Facilitarem la participació local en projectes d’energies renovables obligant a oferir la participació en el capital social a inversors locals i comarcals.

 7. #671

  Recorrerem les autoritzacions de plantes fotovoltaiques i eòliques del Ministeri que compten amb informes desfavorables de la Generalitat.

 8. #672

  Desenvoluparem la Ruta Valenciana del Biogàs amb guies específiques i materials de difusió per a promotores i ajuntaments.

 9. #673

  Promourem mesures per al desenvolupament de la indústria de les bateries i l’emmagatzematge.

 10. #674

  Continuarem exigint al govern de l'Estat un calendari per al tancament definitiu de la Central Nuclear de Cofrents.

 11. #675

  Impedirem les pràctiques vinculades a l’extracció de gas natural a través de fracking (fracturació hidràulica).

Ús racional de l'energia

 1. #676

  Reforçarem les ajudes per a la rehabilitació de llars i per a la instal·lació d’autoconsum.

 2. #677

  Establirem un ús racional de l’enllumenat públic, reduint el consum elèctric i protegint els ecosistemes.

 3. #678

  Subvencionarem l’adquisició de bombes de calor per a famílies i empreses amb un programa d’incentius de 20 milions d’euros.

 4. #679

  Prioritzarem als sectors més contaminants i dependents de les energies fòssils en els plans de reconversió energètica: transport, indústries, sector residencial, sector serveis i agricultura.

 5. #680

  Impulsarem la investigació, el desenvolupament, la innovació i la transferència de coneixement en matèria d’arquitectura bioclimàtica i rehabilitació energètica en les edificacions.

 6. #681

  Posarem en marxa programes específics de formació professional en matèria de rehabilitació integral d’edificis i edificacions.

 7. #682

  Desenvoluparem un pla de rehabilitació i eficiència energètica de tots els habitatges públics de la Generalitat.

 8. #683

  Contractarem l’electricitat de la Generalitat amb fonts d’energia 100% renovable.

 9. #684

  Promourem la modernització, l'estalvi, l'eficiència energètica i la mobilitat sostenible als polígons industrials.

 10. #685

  Subvencionarem projectes d’energies renovables amb participació pública en entorns rurals incloent-los dins del Pla Estratègic de la PAC.

 11. #686

  Elaborarem un marc normatiu clar per a fomentar els projectes d’agrovoltaica i altres experiències energètiques que compatibilitzen la producció primària amb la d’energies.

 12. #687

  Aprovarem un pla de desenvolupament de l’hidrogen verd, enfocat especialment cap aquelles indústries amb més difícil electrificació com la ceràmica.

 13. #688

  Promourem la investigació, desenvolupament, innovació en matèria de descarbonització, ús de nous materials i transició ecològica.