Europa i el món

Defensa dels interessos valencians

 1. #950

  Desplegarem l’Oficina de la Generalitat a Brussel·les com a altaveu de la ciutadania, el camp i l’empresariat valencià davant la Unió Europea.

 2. #951

  Crearem un departament d’afers europeus i exteriors per harmonitzar i coordinar de manera eficient el diàleg de la Generalitat amb les institucions europees i amb les organitzacions internacionals de referència.

 3. #952

  Reivindicarem un major rol dels territoris subestatals i regions en la construcció de les polítiques europees.

 4. #953

  Mantindrem una comunicació fluida amb les autoritats diplomàtiques i els cossos consulars per ajudar les persones migrades que viuen al nostre país.

 5. #954

  Reclamarem una reforma del Reglament del Comité de les Regions per a incorporar l'ús de llengües minoritàries.

Aliances i participació exterior

 1. #955

  Impulsarem l’adhesió i participació de la Generalitat a xarxes de cooperació territorial per a defensar serveis i estructures compartides, com el Corredor Mediterrani i l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.

 2. #956

  Farem que el País Valencià sigui conegut internacionalment per implementar polítiques públiques avançades en la lluita contra el canvi climàtic. Treballarem per unir-nos a la xarxa de governs per a l'economia del benestar (WEGo).

 3. #957

  Impulsarem la promoció de les polítiques europees entre la ciutadania valenciana.

 4. #958

  Crearem un programa per a promocionar entre la joventut valenciana l’accés a llocs de treball en les institucions de la UE.

 5. #959

  Crearem una línia d'ajuda per als Centres de Valencians i Valencianes a l’Exterior (CEVEX) per ajudar les persones valencianes que viuen fora del territori valencià.

Fons europeus, empreses i camp valencià

 1. #960

  Promourem un ús més eficient dels fons i recursos europeus per pal·liar l’infrafinançament històric del País Valencià per part de l’Estat.

 2. #961

  Protegirem el medi ambient i els drets laborals dels treballadors i treballadores en les empreses que reben finançament europeu incorporant clàusules socials i mediambientals en tots els contractes públics.

 3. #962

  Aprofundirem en la captació d’inversions empresarials estratègiques i innovadores especialment en sectors estratègics.

 4. #963

  Seguirem protegint els nostres productes industrials de la competència deslleial a través d'una llei europea que supervise la qualitat i garantisca la sostenibilitat ambiental.