Feminismes

Igualtat de gènere

 1. #964

  Aprovarem i desplegarem la llei valenciana d'igualtat de gènere.

 2. #965

  Garantirem que totes les polítiques públiques, accions de govern i pressupostos incorporen la perspectiva de gènere amb enfocament interseccional.

 3. #966

  Posarem en marxa un Consell Valencià d’Igualtat de gènere com a òrgan consultiu i de participació d’entitats, associacions i organitzacions feministes.

 4. #967

  Crearem una Comissió Interdepartamental per a la Igualtat de gènere amb diferents departaments de la Generalitat per tal de coordinar l’acció de govern amb l’enfocament de gènere i interseccional.

 5. #968

  Dotarem de més personal propi i especialitzat en igualtat de gènere les unitats d’igualtat de totes les conselleries.

 6. #969

  Obrirem un Observatori Valencià de Gènere per tal de promoure la desagregació de dades per gènere, per analitzar l’impacte de gènere en la realitat valenciana.

 7. #970

  Crearem un Portal web d'Informació sobre Igualtat de Gènere de la Generalitat Valenciana per tal de poder consultar els plans, estudis i fer un seguiment de les polítiques públiques en matèria d’igualtat de Gènere.

 8. #971

  Continuarem ampliant i territorialitzant la xarxa valenciana d’igualtat.

 9. #972

  Organitzarem un fòrum valencià de drets i llibertats sexuals per a impulsar, garantir i protegir els drets i les llibertats sexuals.

 10. #973

  Desenvoluparem campanyes i programes permanents d'educació sexual integral, adaptats a diferents etapes i amb perspectiva interseccional i des del foment de la diversitat.

 11. #974

  Posarem en marxa una Estratègia valenciana de foment de masculinitats igualitàries dirigida a millorar el benestar emocional i la qualitat de vida dels homes.

Eliminació de les violències masclistes

 1. #975

  Impulsarem l’ampliació del nou pacte valencià contra la violència de gènere i masclista 2023-2028 i en blindarem el finançament de forma estable.

 2. #976

  Garantirem l'increment anual del pressupost destinat a fer front a les violències masclistes.

 3. #977

  Desenvoluparem de forma coordinada l’estratègia valenciana contra les violències sexuals 2021-2025 i com l’eina pionera a favor dels drets sexuals i la sobirania de les dones.

 4. #978

  Unificarem tots els recursos, serveis i centres d’atenció de la Generalitat cap a dones supervivents de les violències masclistes.

 5. #979

  Prioritzarem les polítiques de suport a la vida independent de les dones supervivents, per a l'accés universal al conjunt dels serveis públics de la Generalitat.

 6. #980

  Desenvoluparem un pla d'abordatge integral de la prostitució per a la millora de les condicions de vida de les persones en contextos de prostitució.

 7. #981

  Ampliarem el programa Alba d’atenció per a dones víctimes d’explotació sexual d’àmbits de prostitució i/o tracta de persones.

 8. #982

  Elaborarem un protocol marc contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral i desenvoluparem campanyes de sensibilització i formació a les empreses.

 9. #983

  Reconeixerem la violència obstètrica com a violència masclista i establirem els mecanismes pertinents per a erradicar-la.

 10. #984

  Assegurarem un abordatge integral de les violències masclistes desenvolupant programes orientats a la fase de recuperació de dones supervivents i garantint l'acompanyament.

 11. #985

  Desenvoluparem projectes de sensibilització juvenil per a dones i homes joves sobre l’ús respectuós de les xarxes socials i la prevenció de l’assetjament i la violència masclista digital.

 12. #986

  Impulsarem el desenvolupament de protocols de sensibilització, prevenció i actuació coordinada front a les violències masclistes en locals i espais d'oci.