Justícia

 1. #844

  Implantarem la carrera professional al personal de Justícia i, en el cas que l’Estat ens ho impedisca, garantirem que eixe concepte s’abone a través d’altres fórmules.

 2. #845

  Continuarem apostant per les beques per a aconseguir la democratització de la carrera judicial.

 3. #846

  Retornarem les competències en matèria de violència de gènere a aquells partits judicials on s'han eliminat.

 4. #847

  Promocionarem la creació de nous jutjats al nostre territori per a acostar la Justícia a la ciutadania i acabar amb l’actual retràs que pateix.

 5. #848

  Potenciarem la lluita contra la violència de gènere amb una major coordinació entre les oficines i la resta de recursos de l'administració.

 6. #849

  Crearem del Consell de Justícia de la Comunitat Valenciana (CJCV), contemplat en l’Estatut d'Autonomia.

 7. #850

  Negociarem el traspàs de més competències en matèria de personal i la transferència de la gestió del Cos de Lletrats de l’Administració de Justícia a la Generalitat.

 8. #851

  Crearem ens autonòmics de suport com el Centre d’Estudis Jurídics de formació del personal judicial o l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de la Generalitat Valenciana.

 9. #852

  Negociarem la transferència a la GVA de la titularitat dels comptes de dipòsits i consignacions judicials.

 10. #853

  Regularem el depòsit judicial de vehicles.

 11. #854

  Dignificarem la justícia de pau amb l'elaboració d'un Pla Anual d'Infraestructures de les Oficines i l'increment dels recursos per a un funcionament adequat.

 12. #855

  Implantarem i desenvoluparem el nou model d’Oficina Judicial als nostres jutjats i tribunals.

 13. #856

  Implantarem i desenvoluparem el nou model d’Oficina Fiscal a les fiscalies valencianes.

 14. #857

  Implantarem un nou sistema de gestió processal i de l’expedient judicial electrònic.

 15. #858

  Crearem un portal web autonòmic per a accedir més fàcilment a l'administració de justícia.

 16. #859

  Impulsarem un servei d'assessorament i orientació gratuït per a la ciutadana en matèria de justícia.

 17. #860

  Millorarem l’atenció a les víctimes del delicte amb el reforç de les oficines actuals (OAVD) i el seu increment.

 18. #861

  Actualitzarem i adequarem el registre d'associacions, fundacions i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana.

 19. #862

  Dotarem de material suficient els òrgans encarregats de realitzar el decomís o embargament de béns, guanys del delicte, etc.

 20. #863

  Dotarem jutjats i fiscalia d'unitats de suport i de professionals del peritatge necessaris.

 21. #864

  Incrementarem el «tercer i quart torn» de la judicatura amb l'increment del número de places per a jutges, jutgesses, magistrats i magistrades per a millorar el sistema de justícia.

 22. #865

  Traspassarem els documents històrics del Registre Civil als arxius històrics locals o a l’Arxiu del Regne i als històrics de Castelló de la Plana i Alacant.

 23. #866

  Impulsarem la resolució de conflictes mitjançant la mediació i l’arbitratge.

 24. #867

  Elaborarem el Pla de Drets Humans per a garantir la dignitat de tots els centres de detenció.