Migracions

 1. #1084

  Garantirem l'accés als serveis i prestacions públiques a persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció internacional i facilitarem l'acolliment.

 2. #1085

  Enfortirem una col·laboració entre les oficines que s'ocupen de les qüestions d'immigració per tal d'agilitzar procediments administratius i facilitar a les oficines d'estrangeria el treball i les funcions.

 3. #1086

  Consolidarem la xarxa pública d'allotjament per a l'acolliment de persones migrants en situació de vulnerabilitat.

 4. #1087

  Continuarem subvencionant programes per afavorir la interculturalitat amb població immigrant.

 5. #1088

  Continuarem desenvolupant l'Estratègia Valenciana de Migracions i impulsarem la reedició.

 6. #1089

  Inclourem l'emergència climàtica com a criteri d'asil per a refugiats climàtics.

 7. #1090

  Apostarem una política migratòria que cumplisca les xifres d'acollida de persones refugiades.

 8. #1091

  Continuarem impulsant la formació i sensibilització en matèria d'asil i refugi.

 9. #1092

  Garantirem l’acompanyament de persones menors estrangeres no acompanyades, especialment a partir dels 18 anys.

 10. #1093

  Fomentarem la recuperació i la difusió de la memòria històrica de les migracions.

 11. #1094

  Garantirem la formació en interculturalitat i drets de les persones migrants al personal del sistema educatiu, sanitari i de serveis socials.

 12. #1095

  Continuarem treballant dissenyar un nou model d'atenció residencial a persones migrants.

 13. #1096

  Incorporarem l’aprenentatge d’idiomes nadius en els centres diürns d’infància i adolescència per a adolescents migrants de segona generació.

 14. #1097

  Establirem un programa estable de patrocini comunitari.

 15. #1098

  Continuarem desenvolupant campanyes sobre l'aportació positiva de les persones migrants i de sensibilització contra la xenofòbia.

 16. #1099

  Exigirem el tancament dels centres d’internament de persones estrangeres (CIES)

 17. #1100

  Fomentarem la participació de les persones migrants en l'elaboració de polítiques públiques, en els processos electorals i en el moviment associatiu.