Ocupació

Treball digne per viure millor

 1. #403

  Impulsarem un nou marc valencià de relacions laborals que garantisca el dret a un treball digne, respectuós amb les necessitats de conciliació i que aposte per la corresponsabilitat i la cogestió democràtica de les empreses.

 2. #404

  Recuperarem la participació de les persones treballadores en els resultats empresarials, els beneficis de les empreses i les millores de productivitat.

 3. #405

  Continuarem impulsant la reducció de la jornada laboral a 32 hores setmanals sense pèrdua salarial.

 4. #406

  Desenvoluparem un Pla Valencià per a la Racionalització Horària i la Conciliació, tant en el sector públic com privat.

 5. #407

  Garantirem la integració de manera transversal de l'enfocament de gènere i interseccional en el disseny, execució, seguiment i avaluació de les polítiques d'ocupació.

 6. #408

  Incentivarem l’elaboració dels plans d'igualtat en les empreses valencianes.

 7. #409

  Impulsarem i desenvoluparem un pacte Empresa i Gènere que incloga la perspectiva de gènere interseccional en l’òptica empresarial i laboral.

 8. #410

  Publicarem anualment un informe territorialitzat sobre la bretxa salarial de gènere.

 9. #411

  Crearem un pla específic contra l'escletxa salarial.

 10. #412

  Promourem campanyes de revaloració dels llocs i sectors feminitzats perquè tinguen una millora retributiva.

 11. #413

  Fomentarem la transparència retributiva de les empreses per a rebre subvencions o accedir a la contractació pública amb la publicació de les taules salarials per sexe/gènere i edat.

 12. #414

  Desenvoluparem mesures d'acció positiva i equitat del gènere infrarrepresentat en matèria de formació i d'ocupació.

 13. #415

  Implantarem mesures contra la desprotecció laboral i social que pateixen les dones en les activitats econòmiques submergides.

 14. #416

  Elaborarem anualment una enquesta d’usos del temps de la població valenciana.

 15. #417

  Incrementarem el reconeixement legal i social del treball de cures i del voluntariat amb la promoció d'una distribució justa del treball amb perspectiva de gènere.

 16. #418

  Impulsarem l'extensió del teletreball en tots els àmbits, especialment a l'administració pública i a les empreses del sector serveis.

Les persones i les cures al centre

 1. #419

  Continuarem impulsant i ampliant les actuacions del programa Avalem Joves.

 2. #420

  Crearem programes de primera oportunitat garantida per tal que totes les persones joves tinguen una experiència laboral assegurada en finalitzar els estudis.

 3. #421

  Reforçarem la dotació pressupostària del programa Avalem Dones per ampliar-ne l'abast, facilitar la contractació de dones en l'àmbit rural i incorporar la perspectiva de gènere en la resta de programes d’ocupació.

 4. #422

  Implementarem ajudes perquè els col·lectius amb una major dificultat d’accés al mercat laboral (joves, dones, majors de 50 anys i persones aturades de llarga durada) puguen constituir-se com a treballadors i treballadores autònomes.

 5. #423

  Reclamarem a l’Estat la transferència de la gestió de les polítiques de prestacions i subsidis d'atur a la Generalitat.

 6. #424

  Promourem iniciatives conjuntes amb empreses i agents socials per afavorir la inclusió laboral de les persones amb autisme, dèficit d'atenció, dislèxia i discapacitat intel·lectual.

 7. #425

  Desenvoluparem protocols específics per a la inclusió laboral de les persones migrants, refugiats o en petició d'asil.

 8. #426

  Desplegarem l’estratègia de retorn de valencians i valencianes per al retorn de talent fugat amb la creació de línies de suport específiques.

 9. #427

  Aplicarem les mesures de protecció laborals del nou Estatut del Becari a les pràctiques professionals realitzades en el sector públic.

 10. #428

  Desenvoluparem la primera estratègia valenciana de cures per a fomentar la corresponsabilitat.

 11. #429

  Bonificarem les empreses que incloguen mesures de compensació per afavorir el temps destinat a les cures i la criança.

 12. #430

  Fomentarem que la Generalitat i les empreses garantisquen la presencialitat flexible i el teletreball buscant l’equilibri entre la incorporació dels homes a les cures i la de les dones als llocs de responsabilitat.

 13. #431

  Crearem un pla específic per a millorar la situació laboral de les treballadores de la llar.

 14. #432

  Afavorirem la creació de cooperatives amb ajudes directes que trenquen la relació laboral individualitzada i garantisquen condicions laborals justes.

 15. #433

  Proposarem que s'habiliten espais de lactància amables als llocs de treball.

Servei valencià d'ocupació pròxim, participatiu i innovador

 1. #434

  Introduirem la intermediació basada en competències als mecanismes de selecció i perfilat del Servei Valencià d'Ocupació.

 2. #435

  Crearem una xarxa d'espais col·laboratius de treball per a persones autònomes i treballadores en remot.

 3. #436

  Convertirem el futur Centre d'Orientació, Emprenedoria, Acompanyament i Innovació per a l'Ocupació de LABORA en un punt de referència internacional en matèria de noves polítiques públiques d'ocupació.

 4. #437

  Crearem xarxes de mentoratge i suport mutu entre persones aturades, dinamitzades pels Espais Labora.

 5. #438

  Posarem en marxa la figura d’orientació laboral de capçalera perquè totes les persones joves tinguen un assessorament personalitzat en matèria d'ocupació.

 6. #439

  Desenvoluparem campanyes de filiació al programa de Garantia Juvenil per tal d’incorporar al programa tota la població juvenil que haja finalitzat estudis i no trobe feina.

 7. #440

  Oferirem assessorament integral i informació sobre eixides professionals i inserció ocupacional als centres educatius.

 8. #441

  Seguirem desplegant i reforçant l'atenció en matèria d'ocupació a aquelles àrees amb menor disponibilitat de recursos.

 9. #442

  Estendrem la xarxa de Punts Labora i ampliarem la circulació del Punt Labora Mòbil per arribar a més municipis.

 10. #443

  Impulsarem punts de trobada entre persones demandants d'ocupació, empreses i entitats públiques i socials.

 11. #444

  Ampliarem l'abast del laboratori de polítiques d'ocupació, Labora Lab, amb la promoció de la participació activa de la ciutadania i de les empreses.

 12. #445

  Promourem la transferència progressiva a la Generalitat de les infraestructures i equipaments en matèria de formació per a l'ocupació de les diputacions provincials.

 13. #446

  Generarem una nova metodologia àgil i dinàmica per a la detecció de necessitats formatives de persones demandants d'ocupació.

 14. #447

  Assegurarem la diversitat lingüística, i en particular l'ensenyament en valencià, en l'oferta de cursos de Labora.

 15. #448

  Incrementarem el nombre de visites directes a empreses per a millorar el coneixement de l'oferta dels serveis de Labora.

Futur sostenible i inclusiu

 1. #449

  Introduirem clàusules socials i ambientals per a les empreses que es presenten a contractes públics.

 2. #450

  Promourem programes per a persones que vulgen obrir el seu negoci en els àmbits de la sostenibilitat, la cultura o la digitalització.

 3. #451

  Treballarem per a fer possible el reconeixement econòmic i social del treball domèstic i de cures realitzat de forma amplament majoritària per les dones.

 4. #452

  Centrarem les accions d’inserció laboral i de formació per a l’ocupació de joves en sectors de futur: l'ampliació dels serveis d’atenció social, la reindustrialització i la transició ecològica.

 5. #453

  Ampliarem l'oferta formativa en ocupació vinculada a la transició ecològica.

 6. #454

  Reforçarem els programes formatius dirigits a millorar l'alfabetització digital de la població.

 7. #455

  Promourem mesures formatives i d'orientació adaptades a les necessitats dels i les professionals dels sectors creatius i de l'àmbit de la cultura.

 8. #456

  Crearem línies de contractació per a persones joves dirigides als àmbits de la investigació científica, la innovació i la cultura.

 9. #457

  Fomentarem els projectes empresarials i el cooperativisme jove amb la facilitació d'espais públics de treball compartit i programes d'assessorament.

 10. #458

  Crearem nous programes formatius i de suport a l'economia blava (activitats marítimes, oci vinculat a la mar, etc.).

 11. #459

  Dissenyarem una estratègia de polítiques de formació i ajudes a la contractació per a incentivar la creació d'ocupació en el sector de les cures i l'atenció a persones.

 12. #460

  Afavorirem l’ocupabilitat de les persones sordes o amb discapacitat auditiva a través de la reserva d’activitats professionals vinculades al foment, ús, ensenyament i protecció de la llengua de signes.

Salut i benestar en el treball

 1. #461

  Desenvoluparem programes de formació pública en matèria de prevenció de riscos laborals que formen part del currículum educatiu.

 2. #462

  Dissenyarem una estratègia específica de prevenció de malalties de salut mental associades al treball.

 3. #463

  Crearem una bústia anònima digital contra el frau laboral per a denunciar i investigar possibles irregularitats.

 4. #464

  Crearem una línia de suport a la investigació, recerca i desenvolupament en l'àmbit de la prevenció dels riscos laborals.

 5. #465

  Fomentarem millora de les condicions de salut laboral de les cambreres de pis o auxiliars de pisos i neteja, així com l'equipament d’habitacions hoteleres amb mobiliari que evite el sobreesforç i les malalties professionals.

 6. #466

  Garantirem que els plans de prevenció de riscos laborals presten especial atenció a la salut de les treballadores durant l'embaràs, en el període immediat a la reincorporació laboral després del part i durant la lactància.

 7. #467

  Fomentarem estudis dels accidents de treball i malalties professionals que es manifesten de manera exclusiva o significativament predominant sobre un dels gèneres, amb la finalitat de detectar i previndre'n les causes.

 8. #468

  Impulsarem la revisió del llistat de malalties professionals que donen dret a les prestacions d’invalidesa o incapacitat amb una perspectiva de gènere, per incloure malalties feminitzades com la fibromiàlgia o l’endometriosi.

 9. #469

  Focalitzarem les accions de la Inspecció de Treball per a determinar si una incapacitat temporal per problemes de salut mental respon realment a causes laborals que la converteixen en un accident de treball.

 10. #470

  Prioritzarem les actuacions de la Inspecció de Treball en la lluita contra les falses autònomes.

 11. #471

  Millorarem el control de la jornada laboral per a garantir que les hores extraordinàries siguen adequadament retribuïdes.