Política industrial i model econòmic

Model productiu d'avantguarda

 1. #472

  Crearem un hub públic que facilitarà recursos compartits de processament de les comandes, embalatge, emmagatzemament i distribució per a xicotetes empreses i autònomes.

 2. #473

  Posarem en marxa una estratègia integral per a desplegar un model valencià d'estat emprenedor per a transformar el teixit productiu.

 3. #474

  Promourem una auditoria de les cadenes de producció domèstiques i europees per tal de conéixer-ne les vulnerabilitats i poder desenvolupar estratègies per a garantir els subministres en situacions complicades.

 4. #475

  Transformarem l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) en una vertadera estructura d'innovació organitzada, flexible i descentralitzada.

 5. #476

  Desenvoluparem l'Estratègia Valenciana d'Intel·ligència Artificial que prioritze iniciatives innovadores en matèria d'energies netes, salut personalitzada i indústria intel·ligent.

 6. #477

  Modernitzarem els parcs tecnològics i polígons industrials amb connexió 5G.

 7. #478

  Crearem programes específics de suport a la innovació especialment en l'àmbit de les PIMES.

 8. #479

  Millorarem i ampliarem la xarxa de Parcs Tecnològics.

 9. #480

  Potenciarem la connexió de les PIMES amb els Centres de Formació Professional en matèria d'innovació tecnològica, formació i experimentació.

 10. #481

  Donarem suport a projectes públics d'innovació en PIMES coordinats per la xarxa de Centres de Formació Professional de la Generalitat.

 11. #482

  Millorarem el marc jurídic que regula el cooperativisme per a facilitar la creació de noves cooperatives valencianes enfocades en la innovació i la sostenibilitat.

 12. #483

  Reforçarem el sistema valencià de "start-ups" facilitant el finançament de projectes amb fons públics.

 13. #484

  Reforçarem el sistema valencià de start-ups facilitant el finançament de projectes amb fons públics.

 14. #485

  Impulsarem la sobirania tecnològica valenciana a través de l'ús de tecnologies obertes i col·laboratives a la Generalitat i a les empreses (open source, programari lliure, open science, intel·ligència artificial oberta, etc.).

Sectors productius arrelats i de futur

 1. #486

  Impulsarem la relocalització d'empreses industrials i el desenvolupament d'indústria 4.0 (digitalització, dades i tecnologia).

 2. #487

  Establirem el reintegrament de les ajudes públiques rebudes per aquelles empreses que deslocalitzen la producció.

 3. #488

  Promourem una aliança estratègica del clúster ceràmic amb els sectors dels metall i de la fusta, així com amb els instituts tecnològics.

 4. #489

  Desenvoluparem una Estratègia Industrial per afavorir el creixement d'empreses d'electrificació de vehicles, bateries i distribució de punts de recàrrega.

 5. #490

  Crearem el Fons Valencià de Desenvolupament de Projectes Empresarials Estratègics amb criteris de sostenibilitat social i ambiental, per tal de garantir l'arrelament i el creixement d'empreses tractores valencianes.

 6. #491

  Crearem una oficina de salut industrial que elabore informes sobre l’estat de la indústria per a orientar cap a on s’ha de prioritzar la inversió pública.

 7. #492

  Posarem en marxa un fons de promoció industrial per a facilitar el finançament d’empreses per al desenvolupament productiu.

 8. #493

  Crearem la Mesa de Transferència Empresarial que fomente la col·laboració entre PIMES i grans empreses.

 9. #494

  Fomentarem mesures que promoguen la interrelació dels sectors industrials valencians amb els serveis avançats (serveis tecnològics, enginyeries, màrqueting, consultoria, serveis financers, indústria creatives).

 10. #495

  Continuarem millorant la qualitat del sòl industrial a través dels plans d'inversió i modernització.

 11. #496

  Establirem iniciatives per a la construcció de parcs, menjadors, espais de trobada o de descans i serveis a les zones industrials o empresarials valencianes.

 12. #497

  Potenciarem i incentivarem l’ús del disseny, en especial de l’ecodisseny, per a la millora de la competitivitat de les empreses industrials.

 13. #498

  Promourem la col·laboració entre el sector agrícola i la indústria agroalimentària amb l'objectiu de reforçar aquests vincles.

 14. #499

  Desenvoluparem estratègies específiques per a capturar les fases o segments generadors de més valor afegit en les activitats turístiques i de serveis per tal de promoure-les.

 15. #500

  Promourem una finestreta única simplificada i una cartera de serveis consolidada per a la captació d'inversions internacionals amb criteris de responsabilitat social i ambiental.

 16. #501

  Donarem suport de manera transversal als sectors culturals i creatius com a generadors de riquesa, ocupació i difusors de la innovació.

Democratització de l'economia

 1. #502

  Convertirem l’IVF en una Banca Pública que puga prestar els seus serveis a tota la ciutadania i especialment a les famílies, autònomes, PIMES i entitats socials.

 2. #503

  Condicionarem les ajudes públiques estables a la participació de la Generalitat en l’accionariat i direcció de les empreses, i en els seus guanys empresarials.

 3. #504

  Desenvoluparem un pla d'acció per a impulsar un model participatiu d'empresa que incloga mecanismes per a identificar i difondre les millors pràctiques en matèria de transparència i governança corporativa.

 4. #505

  Dissenyarem actuacions per a facilitar la reestructuració d'empreses valencianes amb dificultats.

 5. #506

  Promourem el model i els valors de l'economia social i cooperativa, així com les pràctiques de les empreses socialment responsables.

 6. #507

  Promourem el cooperativisme en l'àmbit de l'economia de plataformes per tal d'evitar abusos i propiciar un model més participatiu i respectuós amb els drets de les persones treballadores.

 7. #508

  Introduirem i potenciarem les capacitats i la iniciativa emprenedora en els diferents nivells educatius i en la formació per a persones adultes.

Prosperitat i sostenibilitat

 1. #509

  Implementarem un programa pilot de Renda Bàsica Universal, per avaluar la posada en marxa d'un ingrés per a totes les persones.

 2. #510

  Donarem suport a la innovació en matèria de transició ecològica aplicada als sectors productius tradicionals valencians.

 3. #511

  Lluitarem contra el greenwashing econòmic i contra l'ús abusiu del concepte de sostenibilitat.

 4. #512

  Desenvoluparem un nou indicador alternatiu al PIB que mesure el benestar percebut per la ciutadania valenciana i emprarem aquest indicador en les polítiques públiques que impulse la Generalitat Valenciana.

 5. #513

  Reduirem la publicitat als espais públics com a manera de generar uns hàbits de consum més sostenibles i responsables.

 6. #514

  Introduirem criteris socials i ambientals en la contractació pública per a corresponsabilitzar les empreses en la lluita contra l'emergència climàtica i afavorir la compra de proximitat i ecològica.

 7. #515

  Incorporarem els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a criteris de valoració per a la concessió d'ajudes i programes en matèria de foment de l'activitat econòmica.

 8. #516

  Establirem ajudes i exempcions per a persones autònomes menors de 35 anys els primers 12 mesos d’activitat laboral.

 9. #517

  Establirem noves línies d'ajudes i programes per a promoure l'economia circular i les xarxes de simbiosi industrial al teixit empresarial valencià.

Fiscalitat i tributs propis

 1. #518

  Consolidarem el model valencià de fiscalitat amb el que les rendes baixes són les que menys impostos paguen de tot l’Estat mentre que les rendes més altes contribueixen més.

 2. #519

  Estudiarem la reformulació del sistema de deduccions autonòmiques de l’IRPF per a aconseguir-ne una major progressivitat i efectivitat.

 3. #520

  Enfortirem l’Agència de Tributs Valenciana per a lluitar contra el frau fiscal.

 4. #521

  Impulsarem una política fiscal amb enfocament de gènere per tal de garantir una distribució justa i equitativa de la riquesa entre la població i eliminar biaixos de gènere.

 5. #522

  Incrementarem l'impost que grava els habitatges deshabitats com a instrument per a incentivar l'oferta de lloguer.

 6. #523

  Gravarem especialment els impostos que afecten la matriculació i l’ús d’avions privats i d’embarcacions privades d’esbarjo de gran envergadura.

 7. #524

  Crearem un impost al luxe per a grans propietats, embarcacions, cotxes de luxe i aeronaus amb fins particulars.

 8. #525

  Facilitarem a les administracions locals informació sobre els impostos i taxes que poden desenvolupar localment per a millorar el medi ambient o amb finalitats socials.