Serveis socials inclusius

Serveis socials de proximitat, Atenció Primària

 1. #183

  Ampliarem els i les professionals d’Atenció Primària en serveis socials perquè hi haja un per cada 1.200 habitants.

 2. #184

  Millorarem la inversió de Serveis Socials Municipals i millorarem les condicions del seu personal.

 3. #185

  Coordinarem departaments de Serveis Socials Inclusius que donen suport als municipis.

 4. #186

  Desenvoluparem un pla de reforma i humanització dels espais municipals de serveis socials perquè siguen més acollidors.

 5. #187

  Potenciarem un assessorament municipal per a mediar en conflictes sociocomunitaris i familiars i per a defensar els drets vulnerats de la ciutadania.

 6. #188

  Posarem en marxa un servei d’urgència social (SAMUR Social) perquè atenga situacions de vulnerabilitat social.

Infraestructures de serveis socials: llars, centres i residències

 1. #189

  Invertirem 1.000 milions d'euros en residències i centres de dia, i crearem més de 12.500 places noves en tot el territori valencià.

 2. #190

  Garantirem l’accés a una plaça en un centre de dia per a persones majors, a menys de 20 minuts de sa casa.

 3. #191

  Garantirem l’accés a una plaça residencial per a persones majors, a menys de 30 minuts de sa casa.

 4. #192

  Garantirem places públiques per a persones amb diversitat funcional i malalties mentals en tot el territori valencià.

 5. #193

  Impulsarem un programa públic de Housing Led per a persones amb malalties mentals greus per a afavorir la seua vida independent i l'autonomia personal.

 6. #194

  Rehabilitarem les residències i centres públics, les equiparem amb plaques solars i garantirem la connexió a internet i dispositius tecnològics.

 7. #195

  Consolidarem el nou model residencial basat en una atenció més personalitzada, inclusiva i afectiva, de foment dels bons tractes.

 8. #196

  Multiplicarem les ràtios de professionals en els centres, serveis i programes del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

 9. #197

  Millorarem els salaris i els drets laborals del personal dels centres concertats amb fons públics.

Autonomia personal i vida independent

 1. #198

  Aprovarem la llei valenciana d’accessibilitat universal per assegurar l’accés de totes les persones a qualsevol espai públic i privat, entorns naturals, transports, mitjans de comunicació i serveis d’atenció a la ciutadania.

 2. #199

  Treballarem per l’eliminació de les barreres de comunicació de persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.

 3. #200

  Garantirem l’accés universal a l'Atenció Primerenca fins als 6 anys amb centres públics i ampliant el concert amb entitats socials.

 4. #201

  Promourem l'autonomia personal de persones amb malalties neurològiques, trastorn del espectre autista i malalties rares amb Professionals d'Assistència Personal i Professionals d'Assistència Terapèutica Infantil.

 5. #202

  Acabarem amb la llista d’espera en dependència i agilitzarem els processos de tramitació per tal d’afavorir l’autonomia personal.

 6. #203

  Millorarem el servei de teleassistència per ajudar i acompanyar les persones dependents a casa seva.

 7. #204

  Obrirem Centres de Valoració i Orientació de la Discapacitat en totes les ciutats de més de 100.000 habitants per accelerar el reconeixement dels graus de discapacitat.

 8. #205

  Exigirem els 2.000 milions que ens deu l’Estat i que complisca amb obligació de finançar el 50% de l’atenció a la dependència.

 9. #206

  Inclourem en el catàleg de prestacions del sistema públic valencià de serveis socials la mediació comunicativa en llengua de signes.

 10. #207

  Posarem en marxa el Consell Valencià de Persones amb Diversitat Funcional com a òrgan de representació i participació.

 11. #208

  Dignificarem les condicions de les persones cuidadores en l’entorn familiar i generarem una xarxa de suport, formació i reconeixement.

 12. #209

  Millorarem l’atenció a persones amb capacitats judicials modificades.

Salut mental i benestar emocional

 1. #210

  Desenvoluparem l'Estratègia Valenciana de Suport Social per a la recuperació i la inclusió social de les persones amb trastorn mental greu 2023-2026.

 2. #211

  Impulsarem l’atenció a persones amb problemes de salut mental i a la infància en tot el territori valencià amb l'ampliació dels Serveis Socials específics en tots els departaments.

 3. #212

  Impulsarem campanyes de sensibilització i desestigmatització sobre la salut mental.

 4. #213

  Reorientarem l’atenció a la salut mental perquè siga més comunitària, equitativa, accessible, de qualitat, eficaç i eficient.

 5. #214

  Augmentarem els recursos per a la inserció social del persones amb trastorns mentals greus: habitatge, treball adaptat, oci i companyia.

 6. #215

  Millorarem les condicions de les persones en centres de salut mental i facilitarem que les que es troben a l’espera de plaça s’incorporen a recursos comunitaris.

Desenvolupament comunitari i barris

 1. #216

  Aprovarem un nou Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social per a coordinar les polítiques d’equitat i justícia social de la Generalitat.

 2. #217

  Obrirem 298 centres comunitaris en barris i municipis per a desenvolupar programes comunitaris, xarxes de solidaritat i voluntariat.

 3. #218

  Inclourem equips per a dinamitzar les activitats i la vida dels centres comunitaris en tots els municipis amb una dotació anual de 25 milions d’euros.

 4. #219

  Posarem en marxa programes per a fomentar llaços familiars i comunitaris que generen una xarxa social saludable.

 5. #220

  Promocionarem l’associacionisme, el voluntariat i la iniciativa social com a eines de cohesió social i participació ciutadana.

 6. #221

  Garantirem l’alternativa residencial per a persones sense llar i un acompanyament comunitari per a possibilitar la seua atenció en tot el territori.

 7. #222

  Garantirem el finançament estable a les entitats del tercer sector d’acció social mitjançant el 0,7% social de l’IRPF.

 8. #223

  Desenvoluparem una Estratègia Integral de Barris Inclusius que oferisca una alternativa residencial normalitzada a les famílies de barris amb una alta afecció pel risc climàtic, vulnerabilitat social i barreres urbanístiques.

Prestacions socials

 1. #224

  Referenciarem el conjunt de les prestacions socials de la Generalitat al Salari Mínim Interprofessional.

 2. #225

  Impulsarem la Renda Valenciana d’Inclusió per arribar a les 100.000 persones beneficiàries.

 3. #226

  Aprofundirem en la formació dels i les professionals dels equips de serveis socials per acompanyar a les persones beneficiàries de la renda valenciana d’inclusió.

 4. #227

  Posarem en marxa en 2025 la renda complementària d’ingressos del treball a la qual podran accedir persones amb ingressos laborals per baix de l'SMI.

 5. #228

  Facilitarem l’accés a la Renda Valenciana d’Inclusió a joves a partir dels 18 anys.

 6. #229

  Establirem un complement mensual de 100 euros per a les famílies monomarentals preceptores de la Renda Valenciana d’Inclusió.

 7. #230

  Impulsarem les prestacions individuals d’emergència social i establirem un màxim de 15 dies per a la seua concessió des del moment de la sol·licitud.

 8. #231

  Incrementarem les prestacions econòmiques d'acolliment familiar per a fer front a la inflació.

Innovació, investigació i participació

 1. #232

  Desenvoluparem la Història Social Única i el Sistema d'Informació Valencià en Serveis Socials.

 2. #233

  Consolidarem l’Observatori del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials com a òrgan per a analitzar dades, elaborar estudis i informes en matèria de serveis socials.

 3. #234

  Consolidarem la formació estable per als i les professionals del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials a través de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat (IVAFIQ).

 4. #235

  Fomentarem el Comitè Valencià d’Ètica i desenvoluparem els comitès d’ètica departamentals, que vetllaran per la professionalitat, la qualitat, i les garanties en els serveis socials.

 5. #236

  Elaborarem un sistema d’indicadors de planificació i de gestió del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

 6. #237

  Potenciarem la recerca, la innovació social i la difusió de bones pràctiques.

 7. #238

  Crearem figures professionals d’auditoria i un sistema de certificacions de qualitat dels centres, serveis i programes de serveis socials.

 8. #239

  Facilitarem la participació de la ciutadania i dels i les professionals en el disseny, avaluació i millora del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials amb un decret de participació.

 9. #240

  Potenciarem la interlocució i participació dels i les agents implicats en els serveis socials amb la Generalitat.

 10. #241

  Avaluarem periòdicament els Serveis Socials Inclusius amb eines de diagnòstic.

 11. #242

  Inclourem clàusules socials, mediambientals i reserva de mercat en totes les licitacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.