Habitatge

#243

Construïrem i adquirirem més de 5.000 vivendes de lloguer social.

Més propostes

Parc públic d'habitatge

 1. #243

  Construïrem i adquirirem més de 5.000 vivendes de lloguer social.

 2. #244

  Crearem un Fons per a construir Habitatge Públic dotat de 50 milions d'euros.

 3. #245

  Exigirem la incorporació de tots els immobles de la Sareb al parc públic de la Generalitat.

 4. #246

  Farem una gestió centralitzada i àgil de tots els immobles d’ús residencial, incorporant també els d'àmbit municipal.

 5. #247

  Amplificarem els programes de construcció d'habitatges en lloguer en parcel·les de titularitat autonòmica i municipal.

 6. #248

  Elaborarem un Pla d'Accés a l'Habitatge per a facilitar l'accés a l'habitatge per a joves, amb mesures prioritàries i una reserva del 40% en el parc públic de lloguer.

Garantir l'acces a un habitatge digne

 1. #249

  Regularem els preus del lloguer a través de la Llei Valenciana de l’Habitatge.

 2. #250

  Garantirem que el 33% dels habitatges de les noves promocions siguen de protecció pública.

 3. #251

  Crearem un sistema de sancions i control per combatre les pràctiques immobiliàries abusives i dissuadir-ne la pràctica.

 4. #252

  Crearem una oficina contra abusos immobiliaris per oferir assessorament gratuït a totes les persones que es troben com a inquilines o que estiguen patint una situació d’abús.

 5. #253

  Posarem en marxa una renda bàsica d'emancipació per a la joventut valenciana.

 6. #254

  Ampliarem les ajudes al lloguer perquè totes les persones i famílies que ho necessiten tinguen accés.

 7. #255

  Augmentarem les ajudes al lloguer per a persones joves i facilitarem les condicions d’accés per tal que arriben a totes les persones sol·licitants que complisquen els requisits.

 8. #256

  Integrarem treballadores i treballadors socials especialistes en habitatge als serveis socials dels municipis per a una major eficiència en la gestió de casos d'emergència habitacional.

 9. #257

  Dotarem de personal suficient l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl per a una major eficàcia en la implementació de les polítiques d'habitatge de la Generalitat.

 10. #258

  Posarem en marxa d’un model d'edificacions en fórmules d’habitatge col·laboratiu amb suport públic i altament replicable.

 11. #259

  Fomentarem el cooperativisme d’habitatge en dret d’ús per a joves.

 12. #260

  Posarem en marxa programes socials de lloguer assequible en règim d’habitatge compartit entre persones joves i persones dependents, persones majors o amb diversitat funcional.

 13. #261

  Fomentarem vies per a facilitar l'accés per a l’habitatge com a instrument d’independència vital de les dones, en especial les joves o les que tenen càrregues familiars.

Rehabilitació, eficiència energètica i autoconsum

 1. #262

  Ampliarem les ajudes per a rehabilitació i per a instal·lació de panells solars d’autoconsum.

 2. #263

  Instal·larem el potencial màxim d’energia fotovoltaica en totes les teulades del parc públic d'habitatge de la Generalitat Valenciana i en solars residencials.

 3. #264

  Crearem un programa específic per a la regeneració per part de la Generalitat de centres històrics en municipis en risc de despoblament.

 4. #265

  Instaurarem un programa de masoveria, rural i urbana, que permeta l'accés a l'habitatge per a la seua rehabilitació.

 5. #266

  Establirem un programa de rehabilitació d'edificis públics i privats.

 6. #267

  Treballarem per a tindre habitatges públics adaptats per a persones amb diversitat funcional que accedisquen a vivenda pública.

 7. #268

  Prioritzarem la rehabilitació del patrimoni públic d'habitatge per a posar en ús l'estoc de vivendes que té sense utilitzar.